Pravidlá ochrany osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a ďalších relevantných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). 

Cieľom tohto textu je predovšetkým informovať dotknuté osoby o spôsobe spracúvania a ochrane osobných údajov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi dotknuté osoby poskytujú.

Prevádzkovateľ 

FROSTY
Ing. Martin Lieskovský
Horný Moštenec 79
Považská Bystrica

IČO: 50 692 623
DIČ: 1078833008

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o služby a produkty prevádzkovateľa. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o služby prevádzkovateľa.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je daný dotknutou osobou priamo v udeľovanom súhlase.

Prevádzkovateľ osobné údaje získava priamo od dotknutej osoby.

Vymedzenie spracúvaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, závisí od požiadavky dotknutej osoby adresovanej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ po objednaní služby prostredníctvom jeho internetovej stránky dotknutou osobou požaduje od dotknutej osoby, za účelom poskytnutia objednanej služby, údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa alebo adresa dodania.

Účel použitia osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva a používa osobné údaje dotknutej osoby pre viaceré účely a na základe doleuvedených právnych základoch.

1; Plnenie predmetu objednávky

2; Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ uchováva a archivuje osobné údaje dotknutej osoby po dobu na ktorú jej dotknutá osoba udelila súhlas alebo po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

Ak ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, spracúvané údaje prevádzkovateľ uchováva pre potreby daňového úradu spravidla 5 rokov od získania osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám.

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať a informovať sa ohľadom spracúvania jej osobných údajov na e-mailovej adrese info@jarnemrazy.sk.