Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa riadia nasledujúcimi zákonmi:

  • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
  • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
  • zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku